KIWANIS støtter Seniorhjelpen

Les Seniorhjelpens Årsberetning for 2019     

Styret og tillitsvalgte i beretningsåret

STYRET:                                                                  

1) Benn Solem               Styreleder/sekretær

    Sigbjørn Jonassen      Nestleder                             

    Per Arnt Robertsen    Kasserer                                                        

 *)Kari Eng                    Styremedlem                                  

1)Terje Johansen           Styremedlem                      

1) Kjell-Ivar Andersen  Varamedlem            

1) Terje Simonsen         Varamedlem…….trakk seg 14/4

VALGKOMITE:

  1) Benn Solem

  1) Roger Vårum

REVISORER:

1) Thor H Hermansen

1) Einar Sværen

1) På valg for 1 år

*) På valg for 2 år      

Styreleder har også fungert som sekretær i perioden, og Terje Simonsen trakk seg tidlig som varamedlem av personlige årsaker.

Det har vært holdt 5 styremøter i løpet av året hvor vararepresentant er innkalt til samtlige møter.

Den løpende drift har gått som normalt gjennom hele perioden uten større problemer.

Vi rykket inn 8 annonser i Gjengangeren i mai, og basert på fjorårets erfaring med økete henvendelser til kontortelefonen doblet vi kontorbemanningen i toppsesongen på våren/forsommeren.

Gjengangeren har i løpet av året som vanlig vært positive og gitt plass til redaksjonelle oppslag om vår virksomhet, og vi har gratis fått en helside i magasinet Åsgårdstrand på Tvers (ÅPT) hvor vi har orientert om vårt tilbud samt oppfordret innbyggerne om å registrere seg som hjelpere. ÅPT leveres til samtlige husstander i Åsgårdstrand.

Vi har vært representert på Frivilligdagen i Lystlunden som ble arrangert av Frivilligsentralen i Horten den 14. september, og vi deltok også på studentenes messe på Bakkenteigen hvor frivilligheten i kommunen fikk anledning til å presentere seg – den siste dessverre med en beskjeden interesse fra studentenes side.

I tillegg har vi lagt ut en promotering av Seniorhjelpen på Facebook.

I likhet med tidligere års praksis har kontortelefonen ikke vært betjent i juli måned, men det har vært satt opp en egen ferieliste med hjelpere som ikke er bortreist. Disse kunne kontaktes via sentralbordet på Aktivitetssenteret, men det har som tidligere år vært svært få henvendelser om hjelp til kontoret i feriemåneden.

Det har imidlertid vært utført hjelpeoppdrag også i feriemåneden ved at hjelpetrengende tar direkte kontakt med hjelpere som har oppgitt sitt private telefonnummer til sine «stamkunder».  Slik såkalt direkte kontakt med hjelperne utgjør 81% av den totale oppdragsmengden, og det betyr at vi for de aller fleste hjelpetrengende er tilgjengelig alle ukedager også i juli måned.

Kommunens sykehjem og hjemmetjenesten benytter seg av vårt tilbud om å følge pasienter til lege/tannlege etc., og vi registrerer et økende antall av såkalte «følgeoppdrag.»

Etter klokken 1600 har hjelperne tidvis hatt problemer med å få utbetalt gebyret på kr 50 pr. time (når bestyrer har gått hjem for dagen), og styret har derfor oversendt et forslag til oppgjørsordning som innebærer at gebyret kan overføres til hjelpers bank konto neste dag eller senere – forslaget er ikke behandlet i kommunen enda.

Vi mottar også bestillinger om hjelp via Frivilligsentralen i Horten samt at

Frivilligsentralen rekrutterer hjelpere som blir medlemmer i vår forening.

Den tradisjonelle høstsamlingen for rådgivere/hjelpere har også i 2019 vært holdt på Eiken pensjonat med bra oppmøte. Styret legger stor vekt på dette arrangementet som er eneste gang medlemmene treffer hverandre i sosialt samvær. I tillegg brukes høstsamlingen som rekrutteringstiltak ved at hjelperne kan invitere venner og bekjente som gjester til samlingen.

Ved årsskiftet 2019/2020 har vi totalt 22 støttemedlemmer (foreninger og bedrifter) som dekker om lag halvparten av våre kostnader til normal drift – annonsering blir gjennomført ved bidrag fra sponsorer.

For å nå frem til hjelpetrengende pensjonister har vi spurt støtteforeningene om de kan sette inn vår annonse på sine egne hjemmesider. Mange foreninger er imidlertid avdelinger av nasjonale og/eller internasjonale foreninger som styrer hjemmesidene på sentralt hold, og dette gjør det meget vanskelig å få inn annonsen i en lokal avdeling i Horten.

Våre støttemedlemmer presenteres med navn og logo på vår hjemmeside.

I tillegg har vi anmodet kommunens velforeninger om å sette inn vår annonse på sine hjemmesider som en service i eget nærområde. Responsen på våre e-post henvendelser har imidlertid vært dårlig, og fordi styret mener at en slik presentasjon vil ha stadig større betydning i årene som kommer vil vi derfor ikke gi opp dette tiltaket.

Som et PR tiltak og identifikasjon på stands etc. får nå alle hjelpere utlevert en button påtrykt foreningens logo og hjelperens navn.

Antall hjelpeoppdrag har vært 1397 som er 320flere enn fjoråret.

For nærmere orientering henvises det til oppdragsrapporten for 2019.

Vår hjemmeside Seniorhjelpenihorten.no ble fra 2017 operativ både som informasjonskanal om foreningen som sådan samt informasjon om hvordan vi kan kontaktes og hvilken assistanse vi tilbyr. Det har imidlertid også i 2019 vært meget få som har benyttet seg av anledningen til å bestille hjelp til vårt kontor direkte via nettet. Men etter hvert som stadig flere eldre blir kjent med muligheten vil nok slike bestillinger gradvis i større grad komme som et supplement til de telefoniske henvendelsene. På lengre sikt vil antagelig bestillinger via nettet bli mest vanlig.

Seniorhjelpen tilbyr hjelp i max 3 timer, men for oppdrag utover dette er det utviklet et samarbeide med selskapet Yelpi.no som tar seg av utfakturering, lønnsoppgjør og innbetaling av skatter/avgifter slik at de mere omfattende arbeidsoppgaver blir utført på en fullt ut lovlig måte. Alle nye hjelpere blir orientert om denne muligheten.

Kommuneadministrasjonens prosjekt «Nyby» baserer seg på at hjelpere lager sin egen profil i «Nyby» slik at man kan bestille hjelp direkte via nettet til den enkelte hjelper.

Seniorhjelpen kan ikke forplikte sine medlemmer om å gjøre en slik registrering, men alle våre medlemmer har blitt orientert om denne muligheten.

På slutten av året 2018 implementerte styret en kvalitetssikring ved at kontorvaktene gjennom stikkprøver ringer opp enkeltpersoner som har fått hjelp og spør om de var fornøyd/ikke fornøyd.

Denne praksisen har fortsatt i 2019 og vil bli forsterket i 2020.

Styret har i løpet av 2019 fått avklart at vi ikke kan etablere en telefonsvarertjeneste på de dager kontoret ikke er betjent. Innkommende telefoner på stengte dager blir imidlertid satt over til Aktivitetssenterets sentralbord som gir beskjed om våre åpningstider.

Årets driftsunderskudd er på kr. 4.767,-

For nærmere detaljer vises det til årsregnskap og balanse.

Vi har ingen sponsorer i 2019, og uten økete inntekter kan vi ikke betale for kostbar annonsering.

Styret vil derfor intensivere arbeidet for å øke inntektene i 2020.

Antall hjelpere/rådgivere ved årsskiftet er tilfredsstillende med 31 personer, men det har i løpet

av året blitt færre innvandrere.

Virksomhetsrapport for 2019 samt oversikt over betalende støttemedlemmer er vedlagt årsberetningen som del av denne (betalt kontingent gir stemmerett på årsmøtet).

Horten,17/1-20

________________                            _______________                              ________________

Benn Solem                        Sigbjørn Jonassen                               Per Arnt Robertsen            

Styreleder/sekretær                            Nestleder                                             Kasserer                             

________________                                        _______________

Kari Eng                                                          Terje Johansen

Styremedlem                                                   Styremedlem

_____________________________________________________________________________

Horten Aktivitetssenter, V. Braarudgt. 1, 3181 Horten – Telefon 33 08 57 96 –  tirsdag/torsdag mellom 10.00-12.00